Deklaracja dostępności Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku.

 • Data publikacji strony internetowej: 13.04.2009
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak napisów w publikowanych filmach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

         Deklarację sporządzono dnia 17.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wygląd strony

Serwis posiada z prawej strony rozwijany panel dostępności, w którym można:

 • powiększyć tekst
 • zmniejszyć tekst
 • uruchomić stronę w skali szarości
 • uruchomić stronę w wysokim kontraście
 • uruchomić stronę w negatywie
 • zmienić całe tło na białe
 • podkreślić linki
 • pogrubić czcionkę (czytelna czcionka)

Przy wybraniu danej dostępności witryna zapamiętuje ustawienia dla danego użytkownika na 12 godzin.

Witryna posiada także focus (czerwone obramowanie) – każde kliknięte miejsce z   nawigacji.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor przedszkola Aneta Olszewska
 • E-mail: mp13@zjoplock.pl
 • Telefon: 24 367 52 35

Dostępność architektoniczna

Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się przy osiedlowej ulicy, prowadzą do niego 3 schody wraz z podjazdem dla wózków. Od strony dostaw kuchennych znajduje się wejście, które również może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor i społeczny zastępca dyrektora. Budynek jest dwukondygnacyjny, nie posiada windy osobowej, pochylni podjazdów, platform, inf. głosowych. Posiada schody prowadzące na piętro, które nie jest dostępne dla osoby niepełnosprawnej. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna. Na parterze znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. Parking przedszkola posiada wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.

Skargi i odwołania

Każdy  ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji  mobilnej  lub  jakiegoś  ich  elementu.  Można  także  zażądać  udostępnienia  informacji  za  pomocą alternatywnego  sposobu  dostępu,  na  przykład  przez  odczytanie niedostępnego  cyfrowo  dokumentu,  opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  W  przypadku,  gdy  podmiot  publiczny  odmówi  realizacji  żądania  zapewnienia  dostępności  lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności  cyfrowej  strony  internetowej,  aplikacji  mobilnej  lub  elementu  strony  internetowej,  lub  aplikacji mobilnej.  Po  wyczerpaniu  wskazanej  wyżej  procedury  można  także  złożyć  wniosek  do  Rzecznika  Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/