Informacja dotycząca naboru do klas I SP na 2022-23

Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej

Szanowni Państwo Rodzice

do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO zostanie uruchomiony  w dniach 1 lutego od godz. 9.00 –
28 lutego 2022 r. do godz. 15.00.
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają w zgłoszeniu dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (pobrane z systemu naborowego) o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dopuszcza się złożenie zgłoszenia wraz z oświadczeniem w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu.

Aktualnie obowiązuje uchwała nr 168/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia
27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock oraz określenia ich obwodów oraz zmiana do niej ustalona uchwałą nr 309/XVII/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

Na stronie Płockiego Portalu Oświatowego www.ppo.zjoplock.pl
w zakładce Obwody istnieje możliwość, po wpisaniu adresu zamieszkania, sprawdzenia szkoły obwodowej.

Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych

dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Szanowni Państwo Rodzice

kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Zatem nabór na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły zostanie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony w dniach 7 marca od godz. 9.00 –
18 marca 2022 r. do godz. 15.00.
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają we wniosku dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku).

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Dopuszcza się złożenie wniosku wraz z oświadczeniami w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły.

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów. 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:

1) Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole – 16 pkt;

2) Dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują           w obwodzie danej szkoły – 8 pkt;

3) Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się
w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają elektroniczne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca, wyznaczonego przez system naborowy.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

– złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

– wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

– złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Rekrutacja do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia będzie prowadzona odrębnie, poza systemem informatycznym NABO. Szczegóły dotyczące zasad i terminu rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia dostępne będą na stronie internetowej szkoły.

Poniżej zamieszczono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, który został określony Zarządzeniem  Nr 3056/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2022 roku. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Płock jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2022/2023.

(dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)

Postępowanie rekrutacyjne
Rodzaj czynnościtermin odtermin do
Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa.  07.03.2022 r. od godz. 9.0018.03.2022 r. do godz. 15.00
Składanie w szkole pierwszego wyboru  „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.  07.03.2022 r. od godz. 9.0018.03.2022 r. do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.  21.03.2022 r. od godz. 9.0023.03.2022 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  25.03.2022 r. godz. 12.00
Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej,
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
  25.03.2022 r.
   od godz. 12.00
30.03.2022 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  31.03.2022 r. godz. 12.00
Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  od 31.03.2022 r. od godz. 12.00
Postępowanie uzupełniające
Rodzaj czynnościtermin odtermin do
Opublikowanie w systemie NABO wykazu wolnych miejsc.09.05.2022 r. od godz. 9.00
Składanie w szkole pierwszego wyboru  „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.  09.05.2022 r. od godz. 9.0012.05.2022 r. do godz.15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.13.05.2022 r. od godz. 9.0013.05.2022 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  16.05.2022 r. godz. 12.00
Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej, w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.16.05.2022 r. od godz. 12.0017.05.2022 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.    18.05.2022 r. godz. 12.00
Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do  publicznej szkoły podstawowej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.od 18.05.2022 r. od godz. 12.00
Opublikowanie na stronie internetowej
www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Szkoły Podstawowe wykazu wolnych miejsc.  
31.08.2022 r. godz. 9.00

* Postępowanie uzupełniające odbywa się bezpośrednio w danej szkole.