Terapia pedagogiczna w przedszkolu

 

TERAPIA  PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU

Zajęcia terapii pedagogicznej to specjalistyczna pomoc udzielana dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Trudności te występują mimo normalnej inteligencji i stosowania obowiązujących metod nauczania. Są to:

 • dysleksja - czyli trudności w nauce czytania,
 • dysgrafia - trudności w nauce pisania,
 • dysortografia - trudności w rozumieniu i stosowaniu zasad ortografii,
 • dyskalkulia - czyli trudności w uczeniu się matematyki.

U dzieci w wieku przedszkolnym nie można jednoznacznie stwierdzić istnienia tych zaburzeń, bowiem jest to wiek, w którym dopiero następuje rozwój funkcji warunkujących gotowość do nauki szkolnej. Jednak pewne symptomy mogą wskazywać na ich istnienie, mówi się wtedy o "ryzyku dysleksji". Jeśli problemy wynikają z opóźnionego lub nieharmonijnego rozwoju funkcji psychomotorycznych, zdarza się, że na skutek oddziaływań terapeutycznych trudności znikają całkowicie i dziecko "dogania" swoich rówieśników. Jeśli problemy się utrzymują dziecko może być objęte terapią również w szkole. Psycholog może stwierdzić dysleksję dopiero w III klasie lub nawet później.

Terapia pedagogiczna w przedszkolu obejmuje usprawnianie funkcji odpowiedzialnych za uczenie się matematyki oraz usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

 Usprawnianie percepcji słuchowej

 • Rozwiązywanie zagadek słuchowych.
 • Ćwiczenia rytmiczne: rymowanki, piosenki.
 • Ćwiczenia pamięci słuchowej: wyliczanki, wierszyki; powtarzanie sylab, wyrazów i zdań.
 • Odtwarzanie rytmu i wiązanie go z układem przestrzennym.
 • Zabawy z rymami: dobieranie rymujących się wyrazów, tworzenie rymów.
 • Analiza i synteza zdań: liczenie wyrazów, układanie zdań dłuższych.
 • Ćwiczenia i zabawy związane z analizą wyrazów na sylaby i syntezą sylab w wyrazy.
 • Rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów.
 • Ćwiczenia w analizie i syntezie głoskowej wyrazów 3 i 4 głoskowych.
 • Ćwiczenia w analizie i syntezie głoskowej wyrazów dłuższych.
 • Ćwiczenia w czytaniu i układaniu wyrazów i zdań.

Usprawnianie percepcji wzrokowej

 • Dobieranie par jednakowych obrazków (dobieranki, loteryjki, domino).
 • Wskazywanie różnic i podobieństw na materiale obrazkowym i geometrycznym.
 • Odtwarzanie z pamięci układów elementów.
 • Układanie obrazków z części.
 • Układanie obrazków według instrukcji słownej.
 • Dobieranie części figur geometrycznych do całości.
 • Układanie obrazków i kompozycji z figur.
 • Budowanie według wzoru kompozycji z klocków.
 • Wyszukiwanie i dobieranie jednakowych wzorów literopodobnych i literowych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie liter, wyszukiwanie liter w tekście.
 • Czytanie i układanie wyrazów i zdań.

Usprawnianie czynności manualnych

 • Zabawy paluszkami.
 • Zabawy rytmiczne, gra na instrumentach.
 • Rytmiczne kreślenie wzorów, zabawy metodą dobrego startu.
 • Wykonywanie czynności precyzyjnych wiązanie, nawlekanie, sznurowanie.
 • Układanie kompozycji z drobnych elementów.
 • Malowanie palcami i pędzlem dużych wzorów.
 • Wycinanie, wydzieranie, lepienie, pieczątkowanie i inna działalność plastyczna.
 • Kreskowanie, kopiowanie i kalkowanie ołówkiem lub kredką.
 • Rysowanie wzorów literopodobnych kreskowych, kolistych, falistych i pętelkowych.

Usprawnianie rozumowania matematycznego

 • Ćwiczenia ułatwiające orientację przestrzenną.
 • Ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu regularności.
 • Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Zabawy kształtujące umiejętność rachowania i liczenia na konkretach.
 • Ćwiczenia wspomagające rozwój operacyjnego myślenia. Ustalanie stałości ilości ciągłych i nieciągłych.
 • Mierzenie długości, wagi i objętości.
 • Ustawianie po kolei i numerowanie.
 • Kształtowanie pojęć geometrycznych.
 • Gry i zabawy rozwijające umiejętność klasyfikowania i definiowania.
 • Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych.
 • Zapisywanie czynności matematycznych.