Rekrutacja 2018/2019

 

    


https://przedszkola-plock.nabory.pl/


Szanowni Państwo Rodzice

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19", w terminie od 01 marca 2018 r. do 08 marca 2018 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna jest również do pobrania na stronie urzędu.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 15 marca 2018 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony  15 marca 2018 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/19"
będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppp.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - Przedszkola. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl,
a także
na stronie naborowej. Wśród przedszkoli znajduje się również 6 przedszkoli
z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

Poniżej zamieszczono ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym. Będą one wywieszone również w każdym przedszkolu.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2018/19 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z określonymi przez Radę Miasta Płocka kryteriami lokalnymi.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Płocku, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.

 • Kandydaci w wieku 2,5 lat oraz spoza miasta mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria
  o charakterze ustawowym i lokalnym.
 • W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz
  z odpowiadającą im wartością punktową.
 • Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawioną ofertą. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 • Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 15 marca 2018 roku od godz. 9.00 do 26 marca 2018 roku do godz. 14:00.
 • Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko
  w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru.
 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Przedszkola będą przyjmować wnioski w terminie od 15 marca 2018 roku od godz. 9:00 do 26 marca  2018 roku do godz. 15:00.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją
  o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 09 kwietnia 2018 roku o godz.11:00.
 • Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz, indywidualnie dla rodzica kandydata, na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła.
 • Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka", w terminie od 09 kwietnia 2018 roku od godz. 11:00 do 13 kwietnia 2018 roku do godz. 15:00.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności.
 • Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 18 kwietnia 2018 roku o godz. 15:00.
 • Postępowanie uzupełniające do miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 9.00. i będzie trwać do 24 maja 2018 roku do godz. 15.00. Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) będzie odbywać się bezpośrednio u dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami. 
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.


HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO PŁOCK
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończenie

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i wypełnianie, drukowanie wniosku).

 

15 marca godz. 9.00

 

26 marca godz. 14.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

15 marca godz. 9.00

26 marca godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną.

27 marca godz. 9.00

04 kwietnia godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

09 kwietnia godz.11.00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia - składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka".

09 kwietnia godz. 11.00

13 kwietnia godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych lub informacji
o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

18 kwietnia godz. 15.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od 18 kwietnia

 

  

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO PŁOCK
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

rozpoczęcie

zakończenie

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) bezpośrednio do dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.

 

   17 maja
         godz. 9.00     

 

24 maja godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną.

25 maja godz. 9.00

30 maja godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

06 czerwca godz. 15.00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia - składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka".

06 czerwca godz. 15.00

12 czerwca godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych.

15 czerwca godz. 15.00

Procedura odwoławcza.

Od  15 czerwca

Opublikowanie na stronie internetowej pod adresem: ppp.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - Przedszkola
wykazu wolnych miejsc.

 

31 sierpnia