Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola Nr 13

KONCEPCJA PRACY

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 13

 

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY KONCEPCJĘ

Koncepcja została opracowana przez Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola Nr 13.

NASZE PRZEDSZKOLE

Placówka zlokalizowana jest na obrzeżu miasta. Mieści się w nowym piętrowym budynku. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie osiedle Radziwie. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki. Placówka zatrudnia dyrektora, 7 nauczycieli, referenta, pomoc administracyjną, 10 pracowników obsługi.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne, dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dzieckiem.

Dzieci i nauczycielki biorą często udział w różnorodnych konkursach o zasięgu gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. Posiadamy liczne sukcesy.

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, wspierająca działalność statutową placówki.

 

BAZA PRZEDSZKOLA

           Placówka posiada 4 sale dydaktyczne wyposażone w nowe meble i pomoce dydaktyczne,
salę do prowadzenia zajęć dodatkowych, salę gimnastyczną, ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt terenowy, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

 

 

Realizacja koncepcji pracy przewidziana jest na lata: 2010-2013

 

 

 

DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO

 

MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA

 

Do analizy wykorzystano narzędzia badawcze:

- ankieta dla rodziców „Przedszkole mojego dziecka” –czerwiec 2010

 

Mocne strony

 

Słabe strony

nauczyciele preferują indywidualne podejście do dziecka

niewystarczająca ilość sprzętu komputerowego i oprzyrządowania do pracy personelu

dyrektor operatywny, życzliwy, otwarty na innowacje,

 

nauczyciele doskonalący swoją pracę,

 

profil przedszkola ukierunkowany na działania prozdrowotne i ekologiczne,

 

duża częstotliwość imprez z udziałem rodziców,

 

zadowolenie ze strony rodziców i dzieci,

 

bardzo dobre usytuowanie przedszkola, nowy budynek wyposażony w nowe zabawki i meble,

 

bogato wyposażony plac zabaw w urządzenia i sprzęt terenowy,

 

prowadzenie strony internetowej,

 

skuteczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: określona procedura odbierania i przyprowadzania dzieci do przedszkola, przestrzeganie zasad dotyczących organizacji wyjazdów, wyjść.

 

Szanse

 

Zagrożenia

przekonanie środowiska rodzinnego o celowości i skuteczności współpracy,

często zmieniające się przepisy prawa oświatowego,

promocja przedszkola,

 

nawiązanie współpracy z fundacjami i instytucjami między innymi: „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz  włączenie się przedszkola w realizację międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”

 

 

MISJA

 

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły, żyły w przeświadczeniu, że są szanowane i doceniane.

 

WIZJA

 

- Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

- Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

 

- Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki pracy nauczycieli, personelu placówki, instruktorów zajęć dodatkowych i ofercie zajęć dodatkowych, rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

 

- Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie , są ich partnerami, stoją obok, pozwalając na ujawnianie dziecięcych pomysłów, zachęcając je jednocześnie do pełnej ich realizacji , dbają o ich pełny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

 

-Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

 

- Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 

- Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Pracujemy nad wyposażaniem placówki w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

 

- Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra lokalizacja, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia, dobre działania dydaktyczno - wychowawcze wpływają na wysoką ocenę przedszkola. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają  satysfakcję ze swojej pracy.

 

CELE OGÓLNE

 

1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności    intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)      wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

3)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek

4)      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)      troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych;

6)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

7)      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

8)      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;

9)      zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.

 

CELE STRATEGICZNE

 

1. Przedszkole ujednolici własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.

2. Miejskie Przedszkole Nr 13 dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.

3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych i posiada nowoczesną bazę.

4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o harmonijnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

 

 

 

Cele strategiczne

 

Cele szczegółowe

1. Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.

 

 

 

1.1 Przedszkole będzie wspomagało rodzinę w wychowaniu dziecka.

1.2 Dyrektor i nauczycielki zachęcają rodziców do współdecydowania o pracy przedszkola.

1.3 Nauczycielki wykorzystają różnorodne formy współpracy z rodzicami.

1.4 W przedszkolu zostanie opracowany i wdrożonony nowy program wychowawczy zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego

2. Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.

2.1 Przedszkole rozwinie sprawność i aktywność ruchową dzieci

2.2 Dzieci wykażą się odpornością emocjonalną, przedszkole wypromuje zdrowie emocjonalne.

2.3 Przedszkole przystąpi do realizacji międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippego”

2.4 Dzieci będą wykazywały się umiejętnościami prospołecznymi, mają ukształtowaną przynależność społeczną.

2.5 Przedszkole będzie wyrabiało nawyki higieniczne i żywieniowe u dzieci.

3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, posiada nowoczesną bazę.

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Przedszkole wyposaży dzieci i dorosłych w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia, zapozna o sposobach ochrony przed nimi, dostarczy wiedzę na temat bezpiecznych zachowań.

3.2 Przedszkole zmienia swoją siedzibę i  przeniosło się do nowoczesnego budynku spełniającego wszystkie wymogi.

3.3 Teren wokół przedszkola jest zagospodarowany zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa.

3.4 Przedszkole zapewni dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, zapobiegając niepożądanym zjawiskom i wypadkom.

4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o harmonijnym i przyśpieszonym rozwoju, jak i dzieci z trudnościami.

4.1 Nauczycielki poznają umiejętności, możliwości, zainteresowania dzieci.

4.2 W przedszkolu realizowane są opracowane i zatwierdzone programy.

4.3 Przedszkole wyrównuje szanse dzieci w dostępie do nowoczesnych środków komunikacyjnych.

4.4 Dzieci opuszczające przedszkole będą wykazywały się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego.

 

WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW

 

Cele strategiczne

 

Wskaźniki

1. Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.

 

 

 

 

 

 

1. Protokoły zebrań z rodzicami, dokumentacja współpracy z rodzicami.

2. Normy zachowań w grupie- kodeksy grupowe

3. Redagowanie gazetki „W naszym przedszkolu”, aktualizacja strony internetowej

4. Zajęcia otwarte, pogadanki ze specjalistami, tablica informacyjna

5. Harmonogram imprez przedszkolnych.

6. Plany współpracy z rodzicami- ogólne i grupowe

7. Program wychowawczy w oparciu o nową podstawę programową

2. Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci

1. Planowanie pracy i zapisy w dzienniku świadczące o systematycznej pracy.

2. Realizacja projektów edukacyjnych w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej

3. Realizacja projektu z zakresu profilaktyki zdrowia w ramach współpracy z Wydziałem Zdrowia

4. Udział dzieci w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

5. Realizacja programu z zakresu edukacji przyrodniczej „Przedszkolak mały czy duży, przyrodzie służy”

6.. Prowadzenie zajęć w ramach realizacji międzynarodowego programu promocji zdrowia „Przyjaciele Zippiego”

7. Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

8. Udział dzieci w zawodach sportowych i rekreacyjnych

9. Prowadzenie zajęć metodami twórczymi: Orffa, Kniessów, Labana, Sherborne.

10. Udział dzieci w zajęciach z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej.

11. Realizacja programu profilaktycznego „Dziecko bezpieczne i zdrowe”

12. Prowadzenie zajęć w ramach programu „Wielkie sprawy-małych dzieci”- o prawach dziecka

13. Udział dzieci w zajęciach prowadzonych w ramach realizacji programu z zakresu wychowania patriotycznego „Jestem europejczykiem”.

14. Realizacja programu adaptacyjnego „Swiat przedszkolaka”

15. Prowadzenie akcji charytatywnych: „Góra grosza”, „Napełnij miskę”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, Zbiórka zabawek dla świetlicy środowiskowej przy kościele świętego Benedykta, zbiórka odzieży dla Domu Samotnej Matki.

16. Organizowanie imprez z okazji Świąt rodzinnych

17. Uroczystości o charakterze patriotycznym.

3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, posiada nowoczesną bazę.

1. Udział dzieci i nauczycieli w projektach dotyczących bezpieczeństwa.

2. Podjęcie współpracy z Komendą Miejską Policji, udział w projekcie „Przedszkole świecące przykładem”

3. Współpraca z Strażą Miejską- prelekcje na temat bezpieczeństwa „Bezpieczne ferie i wakacje  z Lwem Honorkiem”,

4. Podjęcie współpracy z Strażą Pożarną- wycieczka, udział w uroczystości przedszkolnej

5. Wdrożenie procedur bezpieczeństwa.

6. Nowa baza lokalowa, nowocześnie wyposażone przedszkole i plac zabaw, dostosowany do wymogów bezpieczeństwa.

7. Certyfikaty i atesty

8. Dosadzanie na terenie wokół przedszkola drzew i krzewów.

4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o harmonijnym i przyśpieszonym rozwoju, jak i dzieci z trudnościami.

1. Raporty z diagnozy dzieci.

2. Pozytywne opinie większości rodziców o uczęszczaniu dzieci do przedszkola.

3. Wyróżnienia i nagrody za udział w konkursach, przeglądach, pokazach.

4. Protokoły z zebrań z rodzicami-informacja o umiejętnościach dzieci

5. Rytmika i zajęcia taneczne  prowadzone przez osoby z kwalifikacjami.

6. Język angielski prowadzony przez nauczyciela z kwalifikacjami.

7. Prowadzenie Koła tanecznego

8. Prowadzenie Koła plastycznego

9. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych z chóru

9. Wysoka ocena naszych absolwentów przez nauczycieli klas I

 

 

ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE

 

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.

Do przedszkola uczęszcza około 110 dzieci, które bawią się i uczą w grupach ujednoliconych wiekowo. Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej, zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających w placówce przewiduje następujące aktywności

• Co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu,

• Co najmniej jedną piątą czasu dzieci bawią się,

• Dwie piąte czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,

• Najwyżej jedną piątą czasu powinny zajmować dzieciom zajęcia dydaktyczne

 

ZAJĘCIA DODATKOWE ORGANIZOWANE W PRZEDSZKOLU FINANSOWANE PRZEZ RODZICÓW

 

-język angielski

-nauka tańca

-rytmika

 

ZAJĘCIA DODATKOWE ORGANIZOWANE W PRZEDSZKOLU FINANSOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

 

-gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

- religia

- zajęcia z logopedii

- zajęcia z terapii pedagogicznej

 

 

PROGRAMY W PRZEDSZKOLU:

 

-„Nasze przedszkole”- program edukacji przedszkolnej, wspomagający rozwój aktywności dzieci

- „Razem łatwiej i weselej”- program wychowawczy

- „Dziecko bezpieczne i zdrowe”- program profilaktyczny

- „Wielkie sprawy małych dzieci”- program o prawach dziecka

- „Przedszkolak mały i duży –przyrodzie służy”- program  z zakresu edukacji  przerodniczej,

-„Jestem europejczykiem”- program z zakresu edukacjipatritycznej,

-„Zdrowa postawa to wspólna sprawa”-program profilaktyki wad postawy,

- „Terapia poprzez zabawę”- program terapeutyczny,


Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:
-
cele wychowania i nauczania
-działania zorientowane na dziecko,
-aktualne pory roku,
-święta i uroczystości
-tradycje przedszkola(kalendarz imprez)

 

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

METODY

-metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka,
-Ruch Rozwijajacy Weroniki Sherbone
-opowieść ruchowa
-gimnastyka ekspresyjna
-gimnastyka rytmiczna
-pedagogika zabawy
-gimnastyka mózgu P. Dennisona
-Metoda Dobrego Startu
-relaksacja
-bajkoterapia
-zabawy paluszkowe

-drama

 

FORMY PRACY:

 

-praca  indywidualna,

-zabawa  oraz inne  rodzaje  działalności  dzieci  pozwalające  na rozwijaniu własnej  inicjatywy,      

-czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej, porządku w szatni  )

-prace  użyteczne na rzecz  przedszkola,

                      -spacery  i  wycieczki,

                      -zajęcia organizowane  przez nauczycielkę z całą  grupą  lub  prowadzone

                        w mniejszych zespołach,

                                 -udział  w  imprezach  i uroczystościach  organizowanych w przedszkolu i poza nim,

                       -udział  w konkursach,  festiwalach, przeglądach, quizach, turniejach

 

W naszym Przedszkolu DZIECKO:

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2. Czuje się bezpiecznie.

3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

8. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

 

W naszym Przedszkolu RODZICE:

1. Uzyskują pomoc specjalistów.

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3.Dzielą się swoimi spostrzeżeniami o pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.

5. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc, służą swoją zawodową wiedzą

7. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

 

 

W naszym Przedszkolu NAUCZYCIELE:

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.

2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

3. Tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.

7. Nauczyciele pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

8. Monitorują efektywność własnej pracy.

9. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

10. Prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.

11. Proponują rodzicom nowe formy współpracy.

 

 

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI:

Podejmując kolejne działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki, chcemy utrzymać dotychczasowy kierunek działań.

 

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc Koncepcję pracy, uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, bazę, Statut Przedszkola.

Na podstawie wyników prowadzonej ewaluacji zostały podjęte

działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych:

1. Realizacja założeń reformy programowej.

2. Dbanie o zapewnienie dzieciom funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

3. Dbanie o dobrą opinię przedszkola i wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.

4. Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.

5. Realizacja programów własnych.

6. Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.

7. Zachęcanie i inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.

8. Ścisła współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Miasta Płocka.

9. Promowanie wychowania przedszkolnego, przekonując rodziców o tym, że nawet małe dziecko stale się uczy i warto mu te naukę urozmaicić oraz wesprzeć profesjonalną edukacją przedszkolną, podkreślając, że umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole.

 

 

                        KIEROWNICTWO PLACÓWKI

           Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni dyrektor który:

           -sprawuje nadzór pedagogiczny,
           -przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
           -pełni rolę pracodawcy,

                      -organizuje pracę nauczycieli,
           -inspiruje nauczycieli do działania,
          -kieruje działalnością przedszkola,

WSPÓŁPRACA  MIĘDZY NAUCZYCIELAMI


-współpraca  w ramach zespołu pedagogicznego
-tworzenie zespołów zadaniowych
-tworzenie rocznych programów
-ankiety
-arkusze diagnostyczne
-raporty
-diagnozy
-monitoring procesów zachodzących w przedszkolu
-dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:

-dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno -wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
-wszechstronny rozwój dziecka
-nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
-zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
-przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
-przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
-przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn -trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
-wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
-włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
-zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
-podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
-ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
-promowanie placówki w środowisku lokalnym.

FORMY WSPÓŁRACY Z RODZICAMI


-zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
-zebrania grupowe,
-zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
-konsultacje indywidualne,
-prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,),
-organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
-organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
-organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
-włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
-konkursy, wycieczki,
-angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.


WSPÓŁPRACA Z PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:

- uczestniczenie w przeglądach, konkursach, festiwalach
- szkolenia, warsztaty i wymiany doświadczeń w ramach WDN,
-uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 5

- Udział w konkursach i turniejach organizowanych przez Szkoły Podstawowe nr 1, 11, 21

-badanie losów absolwentów,

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Cele:

-rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
-satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
-kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
-kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
-urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
-poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

PRZEDSZKOLE WSPÓŁPRACUJE Z:

 
Komendą Miejską Policji

Strażą Pożarną

Strażą Miejską

Muzeum Mazowieckim

Biblioteką Filia nr 1,

Biblioteką im. Wandy Chotomskiej

Klub Osiedla Kochanowskiego

Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną Nr 2,

Nadleśnictwem w Łącku

Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej,

Ligą Ochrony Przyrody

Miejskim Ogrodem Zoologicznym

Świetlicą środowiskową przy kościele św. Benedykta
 

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

 

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, śródrocznej i końcowej

- prowadzenie diagnoz skalą SGS, SGE-5

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Badania osiągnięć dzieci dokonuje się na podstawie:

-prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

-teczek prac i innych dokumentów,

-arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

-albumów, kronik,

-materiałów reportażowych –zdjęcia

-rozmów.

 

 

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH

 

-nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka,

-łączyć nagrody konkretne ze społecznymi

-stosować nagrody zaraz wystąpieniu zachowania pożądanego

-przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego

-unikać nadmiaru nagród

-skonsultować nagrody z rodzicami – przeprowadzić ankietę

-nagroda nie może być zbyt dostępna, stosowana w domu lub innych sytuacjach

-nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt

-nagroda powinna być różnorodna, weryfikowana

-w miarę potrzeby należy stworzyć indywidualny system motywacji dla trudnego dziecka

-zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień

 

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI:

 

-dyrektor monitoruje pracę nauczycieli, dokonuje oceny pracy

 

Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 

-ankiet,

-rozmów z nauczycielami, rodzicami,

-hospitacji,

-obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

-arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

-innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

 

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno -oceniających odbywających się co pół roku.

 

 

 SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓWO POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI:

 

-nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,

-nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

-informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

-rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

 

 

 

 

 

 

PROMOCJA PLACÓWKI

Cele:

-pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
-nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
-upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

DZIAŁANIA PROMOCYJNE OBEJMUJĄ:

 

-prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
-dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
-popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
-prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
-organizacja uroczystości ,
-zabieganie o notatki w prasie,
-prezentacja w lokalnych mediach,
-dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
-upowszechnianie informacji o przedszkolu

- wydawanie gazetki dla rodziców

 

 

KRYTERIE SUKCESU:

 

-wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci

-wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli.

-wzrost skuteczności pracy nauczycieli

-upowszechnienie i akceptacja praw dziecka

-zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem

 -realizacja programów edukacyjnych

-zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

-wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych

-upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku

-liczny udział dzieci w konkursach, turniejach

-zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne

 -prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

-wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

 

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

Pracownicy Miejskiego Przedszkola nr 13 biorą udział w tworzeniu Koncepcji Pracy Przedszkola. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych. Tekst Koncepcji zostanie zamieszczony na stronie internetowej przedszkola.

 

 

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

w zakresie bazy:


- zakup pomocy dydaktycznych

-zakup sprzętu gimnastycznego

-naprawy bieżące


w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

-analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych
-dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
-planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

- wspomaganie ,inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
-zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje
-doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

-kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
-zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego
-kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.


Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 13 przy współudziale Rady Rodziców na posiedzeniu w dniu ................................

Koncepcja Pracy została przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej.