Edukacja ekologiczna


W ostatnich latach obserwujemy systematyczne niszczenie środowiska naturalnego przez człowieka. Ludzie zatruwają powietrze, wodę, niszczą lasy i glebę. Wobec takiego zagrożenia nie można pozostać obojętnym. Musimy powstrzymać tą dalszą dewastację przyrody i chronić istniejące zasoby. Dlatego potrzeba ochrony środowiska wymaga podejmowania działań edukacyjnych już na najniższym szczeblu kształcenia. Zasianie tego ekologicznego ziarenka należy właśnie do nauczycieli przedszkola. Musimy kształtować u dzieci poczucie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Gdy człowiek już jako dziecko pozna problematykę gospodarki odpadami oraz jej znaczenie dla ekosystemu, to wówczas kształtuje się zupełnie inny stosunek do środowiska. Jednakże należy pamiętać, aby to nabywanie wiedzy o świecie przyrody musi dokonywać się poprzez ODKRYWANIE, POZNAWANIE I DZIAŁANIE W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU.

Cele takiej edukacji ekologicznej w przedszkolu obejmują:
-rozbudzanie zainteresowań najbliższym środowiskiem społeczno- przyrodniczym;
-poznanie piękna przyrody oraz jej wartości w życiu człowieka;
-wspólna dbałość o ochronę i estetykę naszego otoczenia;
-wdrażanie dzieci do zdrowego stylu życia wolnego od zagrożeń;
-pobudzanie do twórczego i kreatywnego działania poprzez ukazywanie bogactwa przyrody oraz korzyści jakie z niej wypływają;
-kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez stosowanie atrakcyjnych form edukacyjnych.

Nasze przedszkole podejmuje zadania realizujące projekty edukacyjne, które poruszają problem ochrony przyrody. Zaangażowani są w nie tylko nauczyciele i ich wychowankowie, ale również rodzice, społeczność lokalna i organizacje ekologiczne.
Przykładowe zadania o treściach przyrodniczo- ekologicznych, które realizujemy z dziećmi w wieku przedszkolnym:
-organizowanie zajęć proekologicznych i przyrodniczych;
-uczestniczenie w akcjach typu "Sprzątanie Świata", "Dni ochrony przyrody", "Międzynarodowy Dzień Ziemi";
-uwiecznianie prowadzonych działań służących ochronie przyrody na zdjęciach oraz poprzez
rysunki i prace plastyczne dzieci;
-gromadzenie materiałów do wykonania albumów i plakatów z określonego obszaru ekologicznego;
-wykonywanie przez dzieci wszelkich prac z materiałów przyrodniczych ( zielniki, prace
przestrzenne i płaskie itp.);
-organizowanie konkursów ekologicznych i quizów sprawdzających wiedzę przyrodniczą;
-gromadzenie surowców wtórnych;
-utworzenie w salach przedszkolnych "biblioteczek przyrodniczych";
-przygotowanie przedstawienia ekologicznego z udziałem zaproszonych gości.

Literatura:

Podstawy pedagogiki przedszkolnej. Pod red. Marii Kwiatowskiej. Warszawa 1988, WSiP

Studzińska M. Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną. Warszawa 1989, WSiP.

Opracowała: Henryka Wiśniewska